Aktualności

Remont zgodnie z prawem

Przeprowadzenie remontu wymaga spełnienia wymagań narzuconych przez powszechnie obowiązujące prawo. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że nie można remontu przeprowadzać w sposób dowolny bez powiadomienia odpowiednich organów.

remont

Roboty budowlane, przez co należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przed ich rozpoczęciem.

Od tej zasady przewidziane zostały wyjątki, między innymi, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm., zwana dalej „Prawem budowlanym”) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przez pojęcie remontu należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zgłoszenie zamiaru remontu

Niemniej jednak pomimo tego, że remont podlega wyłączeniu od obowiązku uzyskania przed jego rozpoczęciem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest jego zgłoszenie właściwemu organowi. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem rozpoczęcia robót, przy czym do zgłoszenia można przystąpić jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Sprzeciw wnosi się w drodze decyzji. Do robót nie można przystąpić później niż po upływie dwóch lat od wskazanego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Co należy określić w zgłoszeniu?

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia organ wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Organem właściwym do zgłoszenia będzie właściwy starosta.

Na względzie należy mieć także, że zmiany dokonywane podczas remontu nie mogą ingerować w część wspólną nieruchomości, gdyż w takim wypadku potrzebna będzie również zgoda wspólnoty wyrażona w uchwale.

Autor: Aleksandra Piotrowska, Aplikant Adwokacki HILLS LTS S.A.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394